Inleiding

Wij streven ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en vertrouwelijk om te gaan met de gegevens die u bij ons achter laat. Assistente NEXT verwerkt op een aantal wijzen persoonsgegevens. In dit privacy statement leggen wij onder andere uit welke persoonsgegevens het betreffen, welke grondslagen wij hebben om deze gegevens te verwerken en welke bewaartermijnen gehanteerd worden.

Wie zijn wij?

Wij zijn Ad Hoc Detachering BV handelend onder de naam Assistente NEXT. Samen met onze houdstermaatschappij Eos Nova zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement zullen we onszelf verder Assistente NEXT noemen. Assistente NEXT is de partner in de zorg. Bij het uitvallen van de eigen assistente zorgt Assistente NEXT direct voor kwalitatieve vervanging.

Wij zijn gevestigd aan de Koninginnegracht 46-I, 2514AD in Den Haag. Heeft u naar aanleiding van dit privacy statement nog vragen over het verwerken van persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij onze manager. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@assistente-next.nl of te bellen met 070 – 23 90 222.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Assistente NEXT verwerkt van verschillende groepen mensen verschillende soorten persoonsgegevens. Zo verwerken wij bij onze sollicitanten de sollicitatiegegevens, te denken valt aan een CV, een foto en naam- en adresgegevens.

Bent u bij ons in dienst of in dienst geweest dan hebben wij meer gegevens van u, het gaat dan bijvoorbeeld om arbeidscontracten, verklaringen omtrent loonheffing en loonstrookjes.

Bent u een (voormalig) klant dan hebben wij vaak uw naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer in ons systeem staan. Dezelfde gegevens bewaren wij als u een leverancier van ons bent.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Assistente NEXT mag alleen persoonsgegevens gebruiken om redenen die in de privacywetgeving staan. Deze redenen worden grondslagen genoemd. De verschillende grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De belangrijkste grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken zijn toestemming (artikel 6 lid 1 onder a AVG) en uitvoering van een overeenkomst (artikel 6 lid 1 onder b AVG). Toestemming is bijvoorbeeld het geval bij het door middel van e-mailadressen verspreiden van nieuwsbrieven en het (langer dan vier weken) bewaren van sollicitatiegegevens. Het is altijd mogelijk om uw toestemming in te trekken, neem hiervoor contact op met Assistente NEXT (info@assistente-next.nl). De uitvoering van een overeenkomst is van toepassing bij het verwerken van persoonsgegevens van onze werknemers en bij onze klantrelaties.

Andere grondslagen op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken, zijn het voldoen aan een wettelijke verplichting (artikel 6, eerste lid, onder c, van de AVG) en het gerechtvaardigd belang (artikel 6 lid 1 onder f AVG). Deze twee grondslagen zijn van toepassing bij bijvoorbeeld klachtenafhandeling, een verzoek tot een recht (uit de AVG) en bij het plegen van acquisitie om oud klanten terug te winnen en nieuwe klanten te enthousiasmeren.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens die u hebt opgegeven voor een sollicitatie bij Assistente NEXT zullen wij niet langer dan 1 maand bewaren, tenzij u toestemming heeft gegeven dat wij uw gegevens nog 1 jaar in portefeuille mogen houden.

Als u in dienst bent bij Assistente NEXT (of in dienst bent geweest) dan gelden er andere wettelijke bewaartermijnen, zoals een bewaartermijn van 7 jaar voor de Belastingdienst. De meeste gegevens worden echter niet langer dan 2 jaar door ons bewaard. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit langer bewaren dan strikt noodzakelijk en zullen de wettelijke termijnen niet overschrijden. Wilt u voor een specifiek persoonsgegeven weten wat de termijn van bewaring is, stuur dan een verzoek hiervoor in naar info@assistente-next.nl.

De persoonsgegevens die wij van u verwerken als u klant bent of bent geweest, bewaren wij niet langer dan 4 jaar. De gegevens die wij verwerken naar aanleiding van een informatieverzoek of van een terugbelverzoek op de website worden maximaal 2 jaar bewaard.

Bent u leverancier of een andere betrokkene van Assistente NEXT dan worden uw persoonsgegevens nooit langer dan 2 jaar door ons bewaard.

Beveiliging

Assistente NEXT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Assistente NEXT schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft iedereen een aantal rechten. De volgende rechten zijn omschreven in de AVG:

  • Recht op informatie: persoonsgegevens worden op verschillende wijze verwerkt binnen een organisatie. Wilt u weten hoe dat gaat bij Assistente NEXT, dan kunt u dat bij ons aanvragen en dan informeren wij u hierover.
  • Recht op inzage: uiteraard kunt u alle persoonsgegevens inzien die wij van u verwerken. Dit zullen wij dan ook per e-mail met u delen, tenzij u dit anders wenst.
  • Recht op rectificatie: ook kunnen wij uw persoonsgegevens aanpassen als deze onjuist zijn.
  • Recht op vergetelheid: indien u wilt dat wij (een deel van) uw persoonsgegevens wissen, dan kunt u dit bij ons aangeven. Het kan zijn dat een deel van de gegevens bewaard moeten blijven in verband met andere (wettelijke) doeleinde, zoals de administratieplicht (vanuit de Belastingdienst). Uiteraard zullen wij u daarover informeren.
  • Recht op bezwaar (verzet): u kunt op het verwerken van (een deel van) persoonsgegevens bezwaar maken.
  • Recht op overdraagbaarheid: wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen naar een andere organisatie of naar uzelf.

Wilt u meer weten over bovenstaande rechten of wilt u van één van deze rechten gebruik maken, neem dan contact met ons op via info@assistente-next.nl of via 070 – 23 90 222.

Denkt u dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat natuurlijk graag en vragen wij u hierover contact op te nemen met de manager van Assistente NEXT via info@assistente-next.nl of via 070 – 23 90 222. U kunt hierover te allen tijde een klacht indienen bij de AP, hier leest u daar maar over.

Cookies

Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen we u naar onze cookies pagina.

Vragen

Heeft u opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag. Neem contact met ons op per e-mail op info@assistente-next.nl of via 070 – 23 90 222.

Wijziging van Privacy Statement

Assistente NEXT behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. De meest actuele versie (datum hieronder zichtbaar) kunt u daarom ook altijd op onze website terugvinden.

Den Haag, januari 2021.